A-    ÖDEMELER – İPTAL – VAZGEÇME – DEVİR

1-   Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

2-   Promosyon, İndirimli, Özel Ürün hizmet satın alan Müşteri, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve hizmetlerin türüne bağlı olamakla beraber, bakiyenin hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir.

3-   Müşteri, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, hizmet için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Müşterinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde Acenteye belgesiyle birlikte sunulmalıdır.

5-   Bu mucbir haller dışında kalan bir sebep ile, tur hareket tarihinden;

a-   En az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

b-   30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

c-    20-14 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kişi başı; toplam ücretin % 75’i

d-   14-7 gün öncesine kadar yapılan iptallerde % 50’si

e-   7 gün öncesine kadar yapılan iptallerde % 25’i müşteriye iade edilir.

 

6-   Yedi gün kala olan iptallerde veya habersiz olarak  tura gelinmemesi yada tur vasıtasına yetişilememesi yada tura devam etmeme hallerinde ise, ücret iadesi söz konusu değildir.

7-   Uçaklı turlarda tur tarihinin 20 gün öncesi ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret kabul edilemez. Müşteriye ücret iadesi söz konusu olamaz.

8-   Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Müşteriye yapılması zorunludur.

9-   Müşteri rezervasyonu iptal ettiği dönemde ödemelerinin tamamını yapmamış olsa dahi koşullar gereği edimlerinin tümünü yerine getirmekle mükelleftir. Bedelin zamanında ödenmemesi halinde günlük %5 gecikme faizi uygulanır.

10-  Mavi Tour, tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 2 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Müşteri ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteriye tazminat hakkı doğmaz.

11-  Müşteri başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir.Bu gibi iptallerde Müşteri herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

12-  Acente gerekli gördüğü durumlarda Müşteriye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

13-  Müşteri turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

 

B-   GENEL HÜKÜMLER

1-   Acenta, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka acenteye devretme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilinir. Müşteri toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

2-   Satın alınan hizmete vize işlemleri dahil değildir. Vize işlemlerinde acenta, tüketici ile konsolosluk arasında aracı konumdadır, alınamamasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır.

3-   Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan Müşterilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Mavi Tour bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

4-   Müşterinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde Müşteri turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

5-   Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6-   Acenta, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Mavi Tour ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Mavi Tour’un işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asil fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktır. Müşteri bu gibi aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Mavi Tour’a müracaat edebilecektir.

7-   Yabancı ülke girişlerinde, giriş izni yetkisi o ülkenin pasaport polisine aittir ve herhangi bir geçerli neden göstermeksizin vize olsun olmasın, ülkeye giriş izni vermeyebilir. Acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

8-   Paket tur hizmeti satın alındığı takdirde, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.

9-   Müşteri dilerse paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

10-  Acente hizmetlerine otobüs taşımacılığının da dahil olması halinde, bagajların gidiş ve dönüşte yolcu tarafından araç görevlisine bizzat teslim edilmesi gereklidir. Acente’ye teslim edilen bagajlar, yolculuk süresince acente güvencesindedir. Bir kayıp veya çalınma halinde beher bagaj için ödenecek miktar kişi başı ulaşım bedelinin %50’sini geçemez ve bu ödeme en fazla kişi başı bir bagaj için geçerlidir. Para, ziynet eşyası v.s. gibi değerli menkuller bagajlarda bulundurulmamalıdır. Turlarda taşıyıcıların veya üçüncü kişilerin ihmal veya kastı sonucu ortaya çıkabilecek bagaj zedelenmelerinden Acente sorumlu tutulamaz.

11-  Acenta konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14.00’den önce Müşteriye teslim edilmez. Otelden ayrılış günü Müşterilerin en geç 11.00’e kadar odalarını boşaltmaları gerekir.

12-  Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 6. Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi hariç vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı Müşteriye bildirilir. Bu durunda yönetmeliğin aynı maddesine göre Müşteri herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

13-  Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan, 29236 sayılı Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine uygun düzenlenmiştir.Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

14-  Müşteri sözleşmede beyan ettiği isimlerin doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin Müşteride kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında fark olursa, acentada kalan kopya ile acentanın kayıtları esas alınır. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Müşteri(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Müşteri veya kişilerin, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente’nin sözleşmede imzası bulunan Müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

 

İş bu paket tur sözleşmesi; Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş, bulunan taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir.